Danh sách các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao - Critical Skills List


Danh sách các ngành nghề đặc biệt có hiệu lực từ 16/3/2009 đến
tháng 2/2010. Danh sách này được áp dụng cho đối tượng mong muốn nhập cư diện
lao động chuyên nghiệp nhưng không được bảo hộ bởi nhà tuyển dụng tại Australia
hay không được được đề xuất, chỉ định bởi chính phủ bang, lãnh thổ sở tại.Danh sách này đã được bãi bỏ.