Nhập cư diện Quản lý/Giám đốc


Đối tượng này là những
giám đốc cấp cao với ít nhất 4 năm làm việc liên tục tại một công ty. Đối tượng
này được phép đăng ý xét cấp những loại visa tạm thời dưới đây:·        
Visa tạm thời diện chủ
doanh nghiệp được bảo lãnh - State Territory sponsored business owner
(provisional) VisaSau khi được chấp
nhận, visa của bạn sẽ có hiệu lực trong 4 năm.Sau đó bạn có thể đăng ký xét cấp
một trong những loại visa ổn định (Permanent Visa) dưới đây, nếu đáp ứng đủ các
yêu cầu cần thiế: .·        
Visa ổn định diện chủ
doanh nghiệp được bảo lãnh - State Territory sponsored business owner
(residence) Visa