Visa diện doanh nhân tài năng


 ·        
1/3/2003, chương trình
nhập cư diện doanh nhân được áp dụng. Chương trình này sẽ thay thế cho tất cả
các loại hình visa nhập cự diện doanh nhân hiện hành với quy trình đăng kí gồm
2  bước. Đầu tiên, người nhập cư diện
doanh nhân có thể đăng ký cấp xét visa tạm thời. Sau khi được cấp visa tạm
thời, người nhập cư diện này sẽ có 4 năm sinh sống tại đây và đáp ứng các yêu
cầu cần có để có thể đăng ký xét cấp visa diện sinh sống thường xuyên và lâu
dài (permanent residence).·        
Người đăng kí xét cấp
visa diện doanh nhân hiện có visa tạm thời hoặc lâu dài đều có thể đăng ký cấp
visa diện bảo lãnh từ chính quyền bang hoặc địa phương. (State/Territory
government sponsorship). Nếu bạn đã được chấp nhận bảo lãnh (sponsorship) thì
các yêu cầu cấp xét visa diện doanh nhân (tạm thời hoặc lâu dài) cũng sẽ dễ
dàng hơn nhiều so với khi chưa được bảo lãnh.Các đối tượng đăng kí
visa diện doanh nhân bao gồm:·        
Chủ
doanh nghiệp - Business Owners:
 Tự mở và điều hành hoặc là cổ đông của một doanh nghiệp. ·        
Nhân
viên cấp cao - Senior Executives:
 Nhân viên cấp cao của một doanh nghiệp ·        
Nhà
đầu tư: - Investors:
 Nhà đầu tư
chuyên nghiệp hay người sẵn sàng đầu tư kinh doanh tại Úc ·        
Quản
lý cấp cao cũa một doanh nghiệp - Business Employees/ Managers:
 Quản lý cấp cao có tối thiểu 4 năm làm
việc tại một công ty ·        
Doanh
nhân tài năng - Business Talent